Polityka prywatności

 

Nawiązując z nami współpracę, czyli na przykład podpisując umowę, wysyłając zapytanie lub biorąc udział w zdjęciach, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które nakłada na przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że jako fotografowie prowadzący działalność na terenie Unii Europejskiej przestrzegamy regulacji, aby dane osobowe były pozyskiwane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z RODO oraz aby były to wyłącznie dane niezbędne do wykonania świadczonych przez nas usług.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Kossowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Kossowska, pod adresem: Marsylska 7/76 02-763 Warszawa, NIP: 1230770475 .

2. Dane kontaktowe
Z administratorem danych mogą się Państwo skontaktować poprzez pocztę tradycyjną pod adresem podanym w pkt. 1, oraz mailową pod adresem: ok@fotystory.pl.

3. W jaki sposób Państwa dane są pozyskiwane
Dane zostaną pozyskane, jeśli wyślą do nas Państwo zapytanie, korzystając z formularza na stronie internetowej lub pocztą mailową, kupią usługę lub poprzez jej wykonanie, czyli realizację zdjęć.

4. W jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane
Podstawową daną przetwarzaną w związku z świadczonymi przez nas usługami będzie Wizerunek fotografowanych osób. Jego przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak: a) przekazanie fotografii zawierającej wizerunek fotografowanych osób do drukarni bądź laboratorium fotograficznego w celu wykonania wydruków i odbitek b) przesyłanie umów, aneksów, faktur, fotografii oraz albumów pocztą tradycyjną, mailową, kurierską lub za pośrednictwem paczkomatów. Ponadto, w celu wykonania usługi będziemy przetwarzać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL.

5. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych  
a) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji świadczonej przez nas usługi i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), b) w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, będzie on przetwarzany w celu promocji twórczości administratora (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), c) przetwarzanie danych osobowych następuje także w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i innych obowiązków księgowych nakładanych przez przepisy prawa w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) d) Przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń dotyczących umowy (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

6. Odbiorcy danych osobowych:
a) W przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku, zostanie on ujawniony podmiotom prowadzącym portale społecznościowe Facebook i Instagram, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając wobec tego wspomnianą zgodę, osoba wyrażająca ją, wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie swoich danych tym podmiotom, b) dostęp do danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się drukiem zdjęć oraz albumów, c) dostęp do danych będzie również posiadało biuro rachunkowe w zakresie prowadzenia księgowości na potrzeby prowadzenia dokumentów księgowych, d) istnieje również możliwość, że dane zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego w ramach wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi, a także innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli do tego zostanie zobowiązany administrator danych osobowych i jeżeli będzie to konieczne do wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, e) istnieje również możliwość, że dane osobowe zostaną przekazane kancelarii prawnej świadczącej pomoc prawną na rzecz administratora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do dochodzenia jego praw lub obrony przed roszczeniami.

 

7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych:
Dane będą przechowywane przez okres świadczonej usługi oraz przez okres, którego długość wynika z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i przepisów podatkowo-księgowych.

 

8. Sposób zabezpieczenia danych

Formularze kontaktowe i zgłoszeniowe na naszej stronie są zabezpieczone protokołem SSL. Dostęp do poczty, kont profili w mediach społecznościowych, plików z danymi w systemach chmurowych jest zabezpieczony logowaniem dwuetapowym i ograniczony do kilku urządzeń: komputera firmowego, komputera wykorzystywanego w studio oraz dwóch urządzeń mobilnych. Dyski twarde na których przechowujemy fotografie są zabezpieczone zarówno przed dostępem fizycznym jak i cyfrowym.

9. Jakie są Państwa uprawnienia, jako podmiotów, których dane podlegają przetwarzaniu w naszej firmie

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, c) prawo do przenoszenia danych, d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl).
 

10. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych
 

Podanie danych jest warunkiem skorzystania z naszych usług w ramach prowadzonej przez nas działalności: a) wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania umowy, b) wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie (rozpowszechnianie) wizerunku w celu promocji twórczości administratora (wykonawcy usługi) jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać odwołane.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

 

e-mail: ok@fotystory.pl

FOTY & STORY - all rights reserved

Polityka prywatności